Back Office : | Login  
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 18 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

      จุลสารฯ ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วุฒิอาสาธนาคารสมองรวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 17 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561

          เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ และวันดินโลก จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ จึงขอนำเสนอเนื้อหาสาระที่แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จจากการทำงานของวุฒิอาสาฯ ....

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 16 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561

           จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ เป็นฉบับเดือนมหามงคลวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบ 86 พรรษา ... 

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 15 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561

         จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ ยังคงนำเสนอเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาผู้สูงอายุในการก้าวสู่สังคมสูงวัยของไทยในอนาคตอันใกล้นี้.... 

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2561

     จุลสารฯ ฉบับนี้  เป็นการนำเสนอเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจจากวุฒิอาสาฯ ทั่วประเทศ....

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 13 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

     จุลสารฯ ฉบับนี้  นำเสนอเนื้อหาสาระน่ารู้จากการประชุม "15 ปี ธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ" ผลงานของวุฒิอาสาฯ และสาระน่ารู้อื่นๆ อีกมากมาย...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-กันยายน 2560

     จุลสารฯ ฉบับนี้  นำเสนอเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุเป็นสำคัญในประเด็นหลักในเรื่อง "สวัสดิการสังคมกับผู้สูงอายุ"...

 แผ่นพับธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ

         แผ่นพับธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ นำเสนอความเป็นมา บทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง และผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองโดยย่อ

 15 ปีธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ

          หนังสือ 15 ปี ธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ นำเสนอความเป็นมา บทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง และผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองที่เป็นรูปธรรม ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 11 เมษายน 2560

      จุลสารฯ ฉบับนี้ เป็นฉบับปีใหม่ไทย เดือนเมษายน 2560 โดยในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นวุฒิอาสาฯ  ...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 10 มกราคม 2560

          จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ที่ได้มีการเพิ่มจำนวนหน้ามากขึ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และสาระต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้รับทราบ...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 9 ธันวาคม 2558

       จุลสารฉบับนี้ เป็นฉบับส่งท้ายปีเก่า 2558  ซึ่งเป็นเดือนที่พสกนิกรชาวไทยมีความสุขมาก และร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา... 

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2558

                จุลสารฉบับนี้ เป็นฉบับเดือนสิงหาคม ซึ่งนับว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญมากเป็นพิเศษสำหรับปวงชนชาวไทย  โดยเฉพาะวุฒิอาสาฯ เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  และมีข่าวความเคลื่อนไหวทั้งที่สำคัญกับการพัฒนาประเทศและวุฒิอาสา...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 7 เมษายน 2558

         จุลสารฉบับนี้ นอกจากจะมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวุฒิอาสาฯ ในช่วงที่ผ่านมา จากการเคลื่อนงานนพื้นที่ต่างๆ ที่ได้ส่งผลงานมายังส่วนกลาง ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลากหลายเรื่องราว...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 6 ธันวาคม 2557

       จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปี 2557 ซึ่งเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุด โดยเฉพาะในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเสนอกับท่านเหมือนเดิม ...

Previous Page | Next Page

 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ