Back Office : | Login  
 

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > ผลงานวุฒิอาสา
 สรุปผลงานวุฒิอาสา Minimize

 Print   

 ฝายมีชีวิต...มีชีวิตตั้งแต่เริ่มสร้างสู่สายธารแห่งชีวิต

          วุฒิอาสาฯ นครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างฝายมีชีวิต โดยนำแนวคิดรากไทรเป็นตัวสร้างสายน้ำและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้บอกถึงเรื่องราวของฝายมีชีวิต และสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกัน

 การออกกำลังกาย "จินกังกง" ของวุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี

      การออกกำลังกาย "จินกังกง"โดย นายบำรุง  ไตรมนตรี  ซึ่งท่านเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง  จ.นนทบุรี เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุรำมวยจีน จินกังกง เป็นการผสาน จิตกับกายไปด้วยกัน ทำให้ร่างกายแข็งแรง รวมถึงทำให้มีสมาธิ ภูมิต้านทานดีขึ้น  ชมวีดิทัศน์

 วุฒิอาสาฯ เป็นพลังช่วยขับเคลื่อนแผนฯ 11

    แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  วุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นพลังช่วยขับเคลื่อน..  โดย นายผดุง  จิตเจือจุน  วุฒิอาสาฯ จังหวัดสมุทรปราการ  (มติชนรายวัน วันที่ 2 มี.ค.2555)

 ผลการดำเนินงานศูนย์วุฒิอาสาฯ บุรีรัมย์ ปี2553

    ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2553 และการเลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ชุดที่ 3

 

 สะพานลอยสำหรับคนเดินข้ามถนน..กาญจนบุรี

     วุฒิอาสาธนาคารสมองกาญจนบุรี ได้มองเห็นความสำคัญของสะพานลอย..จึงได้ออกสำรวจหาสาเหตุและหาหนทางที่จะใช้สะพานลอยที่มีอยู่ ให้ได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม  และได้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสำหรับคนที่เดินข้ามถนน

 

 คลังสมองวุฒิอาสา...สร้างคลองสวยด้วยมือเรา

วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี  ได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญาเรื่องน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคลองสวยน้ำใสในจังหวัดนนทบุรีให้ได้ใน 12 ปีข้างหน้า  คลองสวย..น้ำใส...คืนชีวิตให้คนนนท์

 ระบบเก็บไอน้ำมัน (Gasoline Vapor Recovery Filling System)

วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ทำเอกสารเผยแพร่สาระและอันตรายของปัญหาจากการให้บริการและรับบริการน้ำมันเบนซินในประเทศไทย...

 จดหมายข่าวธนาคารสมอง

จดหมายข่าวธนาคารสมอง โดย ศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองนนทบุรี  ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ต.ค.-ธ.ค. 52  

 โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเกษตรให้เกิดความยั่งยืนในหุบเขาภูเวียง (2)

"ภูเวียง" เป็นชื่อของเทือกเขาและอำเภอหนึ่งที่เก่าแก่ของจังหวัดข่อนแก่นที่มีขีดความสามารถ เนื่องจากมีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ...

 โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเกษตรให้เกิดความยั่งยืนในหุบเขาภูเวียง (1)

จะปลูกพืช ต้องเตรียมดิน จะกินต้องหุงหา จะพัฒนาการ ต้องเตรียมประชาชน จะพัฒนาคนต้องพัฒนาจิตใจ จะพัฒนาใคร ต้องพัฒนาตนเองก่อน

Previous Page | Next Page
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ