Thursday, July 05, 2018
จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 15 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561
By Teerundorn_c @ 10:12 AM :: 437 Views

 

          จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ ยังคงนำเสนอเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาผู้สูงอายุในการก้าวสู่สังคมสูงวัยของไทยในอนาคตอันใกล้นี้ โดยมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุมีความสุข มีคุณค่า และเป็นพลังของสังคม ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีบทความที่บอกเล่าเรื่องราวการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ ที่เป็นรูปธรรม และสอดคล้องการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ 9 ทั้ง 6 ด้าน....  <<ดาวน์โหลด>>