Tuesday, September 05, 2017
15 ปีธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ
By Teerundorn_c @ 2:05 PM :: 892 Views

 

 

          หนังสือ 15 ปี ธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ  นำเสนอความเป็นมา บทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง และผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองที่เป็นรูปธรรม ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้ง 6 ด้านคือ การส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาเพื่อความมั่นคง รวมทั้งทิศทางการทำงานของธนาคารสมองในอนาคต ตามแผนพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อขยายผลการทำงานให้กว้างขวาง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

 <<ดาวน์โหลด>>