Thursday, November 12, 2015
จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2558
By Teerundorn_c @ 10:54 AM :: 918 Views

จุลสารฉบับนี้ เป็นฉบับเดือนสิงหาคม ซึ่งนับว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญมากเป็นพิเศษสำหรับปวงชนชาวไทย  โดยเฉพาะวุฒิอาสาฯ เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  และมีข่าวความเคลื่อนไหวทั้งที่สำคัญกับการพัฒนาประเทศและวุฒิอาสา...     <<ดาวน์โหลด>>