Monday, May 25, 2015
จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 7 เมษายน 2558
By Teerundorn_c @ 2:42 PM :: 1168 Views

จุลสารฉบับนี้ นอกจากจะมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวุฒิอาสาฯ ในช่วงที่ผ่านมา จากการเคลื่อนงานนพื้นที่ต่างๆ ที่ได้ส่งผลงานมายังส่วนกลาง ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลากหลายเรื่องราว ...      <<ดาวน์โหลด>>