Monday, March 24, 2014
จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2556
By Teerundorn_c @ 5:03 PM :: 1366 Views

     จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ ได้ออกเผยแพร่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2556 ต้อนรับปีใหม่ 2557  คณะผู้จัดทำได้ประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของวุฒิอาสาฯ มาให้ทราบ เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาะนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 : กรุงเทพมหานคร" และเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย <<ดาวน์โหลด>>