Tuesday, August 11, 2009
การร่วมประชุมและติดตามงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา
By Teerundorn_c @ 10:51 AM :: 1644 Views :: ข่าวกิจกรรม
การร่วมประชุมและติดตามงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา
สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยนายไพโรจน์ โพธิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงานของวุฒิอาสาที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ 29 และวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของวุฒิอาสา รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้วุฒิอาสาเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง โดยเน้นการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ได้ประชุมกับวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดกาญจนบุรี ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี   นอกจากนี้ยังได้ติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาครอบครัว เด็กและเยาวชน ณ หมู่บ้านทับศิลา ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  ซึ่งโครงการมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในหลายเรื่อง ได้แก่  1) โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทับศิลา ที่ยังคงมีการเลี้ยงปลาดุก และปลูกผัก รวมทั้งได้รับการคัดเลือกจาก อบต.ช่องสะเดาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ  2) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซึ่งได้รับเป็นโครงการพระราชดำริแล้ว เมื่อเดือนกันยายน 2549 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการขอเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ในเขตอุทยาน   ระหว่างนี้ อบต.ช่องสะเดา กรมชลประทาน และอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จึงได้เสนอของบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เพื่อก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารและปรับปรุงสระเก็บน้ำ ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในระดับหนึ่ง 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ได้ประชุมกับวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครราชสีมา ที่ห้องประชุมมูลนิธิสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และติดตามการดำเนินกิจกรรมเชิงรุกของศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดพลับ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา