Back Office : | Login  
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ประชาสัมพันธ์ > PictureActivities
 ภาพกิจกรรม Minimize
All Albums » การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วุฒิอาสาฯ กับการประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง เพื่อการเผยแพร่ขยายผล”    
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็นของวุฒิอาสาฯ ที่มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ ในการหารูปแบบ แนวทางการประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมองระดับจังหวัด สร้างและขยายเครือข่ายการทำงานของวุฒิอาสาฯ รวมทั้งประสานความร่วมมือขยายไปยังเครือข่ายอื่นๆ และเผยแพร่ประชา

 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ