Back Office : | Login  
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ประชาสัมพันธ์ > PictureActivities
 ภาพกิจกรรม Minimize
All Albums » การลงพื้นที่ของโครงการการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการแผนชุมชน จ.กาฬสินธุ์    
การลงพื้นที่ของเจ้าหน้่าที่ สศช. ร่วมกับวุฒิอาสา และหน่วยงานในพื้นที่ ในโครงการส่งเสริมบทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมอง ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการแผนชุมชน” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บ้านกุดตาใกล้ ต.สายนาวัง อ.นาคู และบ้านหนองบัว

 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ