Back Office : | Login  
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

Wednesday, November 05, 2014  
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 5 สิงหาคม 2557
:: 1506 Views

     

          จุลสารฉบับนี้ คณะผู้จัดทำฯ ได้ประมวลเเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา รวมท้ั้งนำข้อมูลข่าวสาร และสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนความเคลื่อนไหวของวุฒิอาสาฯ ในจังหวัดต่างๆ มารายงานให้ทุกท่านได้รับทราบเช่นเคย... <<ดาวน์โหลด>>


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ