Back Office : | Login  
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

Tuesday, November 05, 2013  
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2556
:: 1303 Views

 

         จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปี 2556 ซึ่งจากที่ได้เผยแพร่ฉบับปฐมฤกษ์ไปนั้น ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี คณะผู้จัดทำขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ข่้าวสาร บทความ และสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำเป็นอย่างดี  ซึ่งในฉบับนี้้จะมีเรื่องที่น่าสนใจมากมาย เช่น เรื่องราวของการจัดประชุมวุฒิอาสาฯ ใน 4 ภาคและกรุงเทพฯ  ผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ ในจังหวัดต่างๆ และบทความที่ให้ความรู้ต่างๆ อีกมากมาย <<ดาวน์โหลด>>  

 

 

 

 

 

 

 

 


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ