Back Office : | Login  
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

 ธนาคารสมองเพื่อสุขภาพ เล่ม 2

รวมบทความที่น่าสนใจ ในเรื่องของการป้องกัน การรักษา  และการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยตนเองอย่างง่าย  โดย วุฒิอาสาธนาคารสมองกลู่มสุขภาพ

 

 

 สร้างเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยการออกกำลังกาย

การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายนับเป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ ...

 ธนาคารสมองของคนไทย เล่มที่ 2 รอบรู้เรื่องสุขภาพ

กรมวิเทศสหกรรมได้ประสานมายังธนาคารสมอง ขอให้ผมเข้าไปเป็นที่ปรึกษา...

 ธนาคารสมองฉบับที่ 3

3 ปีของธนาคารสมอง สรรค์สร้างพลังแผ่นดินเพื่อปวงชน

 ธนาคารสมองฉบับที่ 2

พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ในการจัดตั้งธนาคารสมอง

 ธนาคารสมองฉบับที่ 1

โครงการธนาคารสมอง

 การศึกษาพัฒนาชาติ (6)

เพราะอายุมิใช่เครื่องปิดกั้นความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ธนาคารสมองจึงเกิดขึ้นด้วยพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นศูนย์รวมวุฒิอาสา เพื่อพัฒนาสังคมไทย

 ชุมชนของเรา (5)

บทบาทของ อบต. ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (4)

ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในฤดูแล้งก็คือ การขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูก โดยเฉพาะทางภาพอีสาน แม้จะได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาโดยการพัฒนาโครงการ ..

 เกษตรเพื่อคนไทย (3)

ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในฤดูแล้งก็คือ การขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูก โดยเฉพาะทางภาพอีสาน แม้จะได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาโดยการพัฒนาโครงการ ..

 หลากหลายความรู้จากธนาคารสมอง (1)

การพัฒนาที่ดินจึงไม่ใช่เป็นเพียงการซื้อที่ดินมาแบ่งขายเท่านั้น แต่ต้องคำนึงด้วยว่าที่ดินนั้น ควรพัฒนาในรูปแบบใดจึงจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากที่สุด

 แนวคิดการพัฒนาบริหารเศรษฐกิจ

บริหารการเงินอย่างไรให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 เทคโนโลยีกับการพัฒนา

น้ำมันสบู่ดำพลังงานทดทแน เบนซิน และดีเซล

 แง่คิดการพัฒนา

เพราะอายุมิใช่เครื่องปิดกั้นความรู้ความสามารถ ?

 มุมมองการพัฒนาสังคม

ความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของผู้ที่เกษียรณอายุแล้ว เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ควรได้รับการถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง

Previous Page | Next Page

 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ