Back Office : | Login  
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 5 สิงหาคม 2557

     จุลสารฉบับนี้ คณะผู้จัดทำฯ ได้ประมวลเเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา รวมท้ั้งนำข้อมูลข่าวสาร และสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนความเคลื่อนไหวของวุฒิอาสาฯ ในจังหวัดต่างๆ มารายงานให้ทุกท่านได้รับทราบเช่นเคย...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 4 เมษายน 2557

     จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้  ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนความเคลื่อนไหวของวุฒิอาสาฯ ในจังหวัดต่างๆ มารายงานให้ทุกคนได้ทราบกันอย่างต่อเนื่อง...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2556

     จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ ได้ออกเผยแพร่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2556 ต้อนรับปีใหม่ 2557  คณะผู้จัดทำได้ประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของวุฒิอาสาฯ มาให้ทราบ...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2556

     จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปี 2556 ซึ่งจากที่ได้เผยแพร่ฉบับปฐมฤกษ์ไปนั้น ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี คณะผู้จัดทำขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ข่้าวสาร บทความ และสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำเป็นอย่างดี...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับปฐมฤกษ์ เมษายน 2556

  จุลสารธนาคารสมองฉบับปฐมฤกษ์นี้้  เป็นช่องทางในการสื่อสารในแวดวงวุฒิอาสาฯ ระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่ และระหว่างพื้นที่ด้วยกัีนเอง  เพื่อให้เกิดการรับรู้ความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าในเรื่องราวต่างๆ  การแลกเปลี่ยนข่าวสาร... 

 ๑ ทศวรรษธนาคารสมอง รวมพลังพัฒนาประเทศ

        เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และครบรอบ 12 ปีของการจัดตั้งธนาคารสมอง ตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินาถ สำนักงานฯ จึงได้จัดทำหนังสือ 1 ทศวรรษธนาคารสมอง รวมพลังพัฒนาประเทศ ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

 สรุปผลการปฏิบัติงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง ปี 2552

    ในปี 2552 ที่ผ่านมา วุฒิอาสาธนาคารสมองทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด ได้ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงาน องค์กร โรงเรียน และชุมชนต่างๆ ด้วยการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา กรรมการ และคณะทำงานต่างๆ ...

 แผ่นพับ..ธนาคารสมอง: ธนาคารแห่งภูมิปัญญา...

...แผ่นพับ ธนาคารสมอง..ธนาคารแห่งภูมิปัญญา แสดงถึงความเป็นมา สถานภาพของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  การดำเนินงาน/โครงการต่างๆ ที่วุฒิอาสาดำเนินการ รวมไปถึงการดำเนินงานในอนาคตอย่างย่อ...

 เกณฑ์มาตรฐานงานอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา

      วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำขึ้นเพื่อใ้ห้โรงเรียนต่างๆ ดำเนินการ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณประโยชน์ และถูกสุขลักษณะ...

 มาตรฐานงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา

        วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้โรงเีรียนต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามศักยภาพของแต่ละแห่ง....

 คู่มือการใช้มาตรฐานงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา

       คู่มือการใช้มาตรฐานงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา  ได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้สถานศึกษาได้นำมาตรฐานไปปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม ขั้นตอนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ด้วยตนเอง...

 สรุปผลการปฏิบัติงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง ปี 2551

           สศช.  ได้จัดทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นเป็นปีที่ 8 เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  โดยแยกเป็นผลงานของวุฒิอาสารายบุคคล  รวม 10 ด้าน  ตามจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ..

 สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการแผนชุมชน...

          เอกสารสรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการแผนชุมชน...เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553  ณ ห้องกิ่งเพชร  โรงแรมเอเชีย ถ.พญาไท  กรุงเทพฯ

 แผ่นพับแนะนำธนาคารสมอง...

    เอกสารแผ่นพับแนะนำธนาคารสมอง  <<คลิ๊ก>>

 คู่มือธนาคารสมอง 2553

   สศช. ได้จัดทำคู่มือธนาคารสมองขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนในเรื่องธนาคารสมอง และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของวุฒิอาสา...

Previous Page | Next Page

 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ