Back Office : | Login  
 View Article

Friday, January 11, 2013  
 แนวทางขับเคลื่อนบทบาทวุฒิอาสาฯ ปี 56 เน้นเป็นที่ปรึกษา หนุนเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
:: 1063 Views

                    จากการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมองครั้ง ที่ 1/2555  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 นั้น  ได้มีแนวทางในการขับเคลื่อนบทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ดังนี้  <<ดาวน์โหลด>>


  
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ