Back Office : | Login  
 View Article

Thursday, August 09, 2012  
 สศช.ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไทจัดสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ”
:: 1285 Views

 

           สศช.ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไท จัดสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555  “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ”   เมื่อวันจันทร์ที่ 6  สิงหาคม พ.ศ.2555  ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เืพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และครบรอบ 10 ปีของการจัดตั้งธนาคารสมอง รวมทั้งเป็นการเผยแพร่บทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมองและผลการดำเนินงานของธนาคารสมองตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา  โดยมีพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี  กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการพัฒนาประเทศ และมีปาฐกถาพิเศษอีก 3 เรื่อง คือ

1. วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการสร้างเครือข่ายภาคเอกชน  โดย ดร.อาชว์  เตาลานนท์ รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรูคอร์เปอเรชั่น

2. การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับชุมชน  โดย นายประยงค์  รณรงค์   กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3.  ธนาคารสมองกับการพัฒนาเยาวชนเพื่อสันติสุขชายแดนใต้  โดย ดร.รุ่ง แก้วแดง  ประธานมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง และวุฒิอาสาธนาคารสมองจ.ยะลา   <<ดาวน์โหลด>> 

และ 4. ความเป็นมาของมูลนิธิพัฒนาไท  โดย นางสุวรรณี คำมั่น  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   <<ดาวน์โหลด>>

ช่วงบ่าย มีกิจกรรมตลาดนัดวุฒิอาสาฯ การเสวนากลุ่มย่อย 4 กลุ่มดังนี้

1.  เสริมความรู้สู่การพัฒนาคน แบ่งเป็น 4 เรื่อง คือ

 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำชีววิถีมาประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (จ.นนทบุรี)   <<ดาวน์โหลด>>
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานการเรียน และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน   (จ.ลำปาง)
 • การพัฒนาองค์กรเยาวชนจิตสาธารณะระดับตำบลชายแดนใต้  (จ.ยะลา)
 • การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยอาหาร โภชนาการ และสุขาภิบาลอาหาร  (กลุ่มสุขภาพ)   <<ดาวน์โหลด1>>    <<ดาวน์โหลด2>>

2. ชุมชนจัดการตนเองบนความพอเพียง แบ่งเป็น 4 เรื่อง คือ

 • ยุติธรรมชุมชน...คนพึ่งได้   (จ.เชียงราย)    <<ดาวน์โหลด>>
 • เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต   (จ.พัทลุง)     <<ดาวน์โหลด>>
 • ประสานเครือข่าย...ได้ความยั่งยืนสู่ชุมชน  (จ.นครราชสีมา)
 • อบต.อุโมงค์...ชุมชนจัดการตนเอง  จ.ลำพูน   <<ดาวน์โหลด>>

3. เสริมสร้าง ฟื้นฟู ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน แบ่งเป็น 4 เรื่อง คือ

 • ต้นไม้ปราณีต (จ.บุรีรัมย์)
 • รณรงค์ให้องค์ความรู้และกิจกรรมปลูกป่าชุมชน  (จ.ราชบุรี)
 • พลังเตาชีวมวล   (จ.พัทลุง)   <<ดาวน์โหลด>>
 • ของเสียเหลือศูนย์  (ร.ร.รุ่งอรุณ)

4. สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม สู่เด็กและเยาวชน แบ่งเป็น 4 เรื่อง คือ

 • การอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (จ.เพชรบุรี)    <<ดาวน์โหลด>>
 • การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีสาน (จ.อุบลราชธานี)
 • สายใยรักษ์วัฒนธรรม...ผูกพันผู้สูงวัย (จ.นครศรีธรรมราช)
 • การพัฒนาศีลธรรมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (จ.สุพรรณบุรี)    <<ดาวโหลด1>>     <<ดาวโหลด2>>

5. รายงานผลการสัมมนาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 
<<ดาวน์โหลด>>


  
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ