Back Office : | Login  
 View Article

Thursday, March 17, 2011  
 สศช. สร้างเครือข่ายวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค สู่การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
:: 1584 Views :: ข่าวทั่วไป

                                                      

      สนส. ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ใการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับภาค โดย ภาคเหนือ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2554  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554  ภาคใต้ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2554 สรุปได้ดังนี้  <<อ่านคลิ๊ก>>


  
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ