Back Office : | Login  
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์ Minimize

 สศช.ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไทจัดสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ”

            สศช. ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไทจัดสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555  “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ”   เมื่อวันจันทร์ที่ 6  สิงหาคม พ.ศ.2555  ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  ( สรุปรายงานกาประชุม และเอกสารประกอบการบรรยาย)

 วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรางวัลผู้สูงอายุดีเด่น

       ขอแสดงความยินดีกับวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครศรีธรรมราช นายปลื้ม เทอดเกียรติชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "ผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี พ.ศ.2554"  .....

 ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของท่านประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง

      เนื่องด้วยนายไพโรจน์ สุจินดา  ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมองและอดีตรองเลขาธิการ สศช. ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจ มีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่  5-8 เม.ย. 2555  ณ วัดธาตุทอง ศาลา 8 ถ.สุขุมวิท แขวงพระนครเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  และพระราชทานเพลิงศพวันอังคารที่ 10 เม.ย.2555   (กำหนดการ)

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 วุฒิอาสาฯ เป็นพลังช่วยขับเคลื่อน

     แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 วุฒิอาสาฯ เป็นพลังช่วยขับเคลื่อน  ...(มติชนรายวัน 2 มี.ค.55)

 สศช.จัดประชุมการสร้างเครือข่ายวุฒิอาสาฯ ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

    สศช.จัดประชุมการสร้างเครือข่ายวุฒิอาสาฯ ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

 วุฒิอาสาฯ โคราชจัดทำโครงการการปลูกข้าวไร้สารพิษในวงบ่อซีเมนต์ การตรวจและการให้ความรู้การดูแลสุขภาพเบื้องต้น

  วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่  จัดกิจกรรม "การปลูกข้าวไร้สารพิษในวงบ่อซีเมนต์" และ "การตรวจและให้ความรู้การดูแลสุขภาพเบื้องต้น" เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัดอาศรมธรรมทายาท บ้านมอจะบก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 เยาวชนสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น

     วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเพชรบุีรี  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จัดทำโครงการ "เยาวชนสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น"  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

 สศช. สร้างเครือข่ายวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค สู่การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ  ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ของวุฒิอาสาธนาคารสมองในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับภาค โดย ภาคเหนือ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2554  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554  ภาคใต้ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2554 สรุปได้ดังนี้ 

 กอ.รมน. หารือการจัดทำหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

      พลโทดรัณ  ยุทธวงษ์สุข  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 6 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.6 กอ.รมน.) เข้าหารือกับ รศช.สุวรรณี คำมั่น และ รศช.เพ็ญจา อ่อนชิต  ในเรื่องการจัดทำเนื้อหาและหลักสูตรการฝึกอบรม หนังสือ/คู่มือ และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...

 วุฒิอาสาธนาคารสมองได้รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติปี 2553

     วุฒิอาสาธนาคารสมองได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค.53 ณ เมืองทองธานี ...

Previous Page | Next Page

 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ