Back Office : | Login  
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์ Minimize

 มพท.ร่วมกับ สศช.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“วุฒิอาสาธนาคารสมองรวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

           มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“วุฒิอาสาธนาคารสมองรวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ... 

 วีดิทัศน์ "กองทุนแม่ของแผ่นดิน พัฒนาคน...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

     กระทรวงยุติธรรม โดย สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้จัดทำวีดิทัศน์ "กองทุนแม่ของแผ่นดิน พัฒนาคน...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ...

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "15 ปีธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ"

         สศช. และ มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "15 ปีธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ"  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็นพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงริเริ่มแนวคิดธนาคารสมอง  ร่วมพัฒนาประเทศ ตลอดจนการเผยแพร่บทบาทและผลการดำเนินงานธนาคารสมองในรอบ 15 ปี (ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม)

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานธนาคารสมอง ระดับภาค” ปี 2558

            สศช. และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานธนาคารสมอง ระดับภาค"  ให้กับวุฒิอาสาฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ครบทั้ง 4 ภาคแล้ว

 สศช.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมองและประชุมครั้งที่ 1/2557

         คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และประชุมคณะอนุกรรมการชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

 

 สศช.จัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค: ภาคใต้ ที่ จ.นครศรีธรรมราช

          สศช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา่ภาย ใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11: ภาคใต้" เมื่อวันที่ 25-27มิถุนายน 56 ณ โรงแรมทวินโลตัส  จ.นครศรีธรรมราช

 

 สศช.จัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค: ภาคกลาง ที่ จ.กาญจนบุรี

          สศช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา่ภาย ใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11: ภาคกลาง" เมื่อวันที่ 10-12  มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว  จ.กาญจนบุรี

 สศช.จัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.อบุลราชธานี

          สศช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา่ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เมื่อวันที่ 21-23  พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  จ.อุบลราชธานี

 สศช. เตรียมการจัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค

         สศช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการจัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

 แนวทางขับเคลื่อนบทบาทวุฒิอาสาฯ ปี 56 เน้นเป็นที่ปรึกษา หนุนเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

      จากการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมองครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 นั้น  ได้มีแนวทางในการขับเคลื่อนบทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ดังนี้  

Previous Page | Next Page

 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ