Back Office : | Login  
 

 

 วีดิทัศน์ Minimize
 ธนาคารสมอง ...

ธนาคารสมอง รวมพลังพัฒนาประเทศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Print   
 ประมวลภาพกิจกรรม Minimize
IMG_9365
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมองเพื่อการเผยแพร่ขยายผล” วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

 Print   
 เครือข่ายการพัฒนา Minimize

มูลนิธิพัฒนาไท

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 


 Print   
 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ Minimize
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมองเพื่อการเผยแพร่ขยายผล”...

               สศช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมองเพื่อการเผยแพร่ขยาย ผล" เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 57 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2558 ...

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2558  ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อและผลงานได้ที่คณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครในท้องที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู่....

 สศช.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมองและประชุมครั้งที่ 1/2557 ...

         คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และประชุมคณะอนุกรรมการชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

  Print   
 การขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Minimize
 การดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...

              สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการ “นำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้กลไกวุฒิอาสาธนาคารสมอง” ปี 2557....

 สศช. ร่วมกับวุฒิอาสาฯ จ.นครปฐม ลงพื้นที่ อบต.บางระกำ จ.นครปฐม ...

       เจ้าหน้าที่ สศช.และ มพพ. ได้ลงพื้นที่ อบต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

 สศช.ร่วมกับ อบต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย และวุฒิอาสาฯ จ.หนองคาย หารือร่วมกันเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

        เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สศช.  ร่วมกับ อบต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ได้ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...
 Print   
 องค์ความรู้ Minimize
 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ใครรับผิดชอบ...

      ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ว่าทุกๆ คนควรมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กลับมาดีดังเดิม

 ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้...

          ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายในของมนุษย์ ซึ่งหวังอยากจะเป็นอะไร ก็ต้องกล้าคิด  กล้าฝัน กล้าตั้งเป้าหมาย ..

 เหล้า ภัยร้ายของสังคมไทย...

     ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวถึงพิษภัยของเหล้า ว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคมอย่างไร...

 

 ปัจฉิมบทของการทุจริตคอร์รัปชั่น...

     พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ วุฒิอาสาฯ กรุงเทพฯ   ได้กล่าวถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นปัญหาใหญ่และสำคัญมากของหลายๆ ประเทศ
  
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 6 ธันวาคม 2557

       จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปี 2557 ซึ่งเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุด โดยเฉพาะในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเสนอกับท่านเหมือนเดิม ...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 5 สิงหาคม 2557

     จุลสารฉบับนี้ คณะผู้จัดทำฯ ได้ประมวลเเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา รวมท้ั้งนำข้อมูลข่าวสาร และสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนความเคลื่อนไหวของวุฒิอาสาฯ ในจังหวัดต่างๆ มารายงานให้ทุกท่านได้รับทราบเช่นเคย...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 4 เมษายน 2557

     จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้  ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนความเคลื่อนไหวของวุฒิอาสาฯ ในจังหวัดต่างๆ มารายงานให้ทุกคนได้ทราบกันอย่างต่อเนื่อง...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2556

     จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ ได้ออกเผยแพร่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2556 ต้อนรับปีใหม่ 2557  คณะผู้จัดทำได้ประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของวุฒิอาสาฯ มาให้ทราบ...
 Print   
 ผลงาน/ความก้าวหน้าของวุฒิอาสาธนาคารสมอง Minimize
 วุฒิอาสาฯ เป็นพลังช่วยขับเคลื่อนแผนฯ 11

    แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  วุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นพลังช่วยขับเคลื่อน..  โดย นายผดุง  จิตเจือจุน  วุฒิอาสาฯ จังหวัดสมุทรปราการ  (มติชนรายวัน วันที่ 2 มี.ค.2555)

 การออกกำลังกาย "จินกังกง" ของวุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี

      การออกกำลังกาย "จินกังกง"โดย นายบำรุง  ไตรมนตรี  ซึ่งท่านเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง  จ.นนทบุรี เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุรำมวยจีน จินกังกง เป็นการผสาน จิตกับกายไปด้วยกัน ทำให้ร่างกายแข็งแรง รวมถึงทำให้มีสมาธิ ภูมิต้านทานดีขึ้น  ชมวีดิทัศน์
 Print   
 ข้อมูลทั่วไป Minimize
 สิทธิประโยชน์และหน้าที่ขององค์กรสาธารณประโยชน์

     สิทธิประโยชน์และหน้าที่ขององค์กรสาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546  มีจุดประสงค์เพื่อให้การรับรองและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหรือสมาคม....  
 Print   
 จำนวนผู้เข้าชม Minimize
จำนวนผู้เข้าชม stats history นับจากวันที่ 19 ธ.ค.56

 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข่าวแจก Back Office Blog link