Back Office : | Login  
 

 

 วีดิทัศน์ Minimize
 ธนาคารสมอง ...

ธนาคารสมอง..พลังอาสามุ่งพัฒนาประเทศ Print   
 ประมวลภาพกิจกรรม Minimize
PR3_8310
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "15 ปีธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ" เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 Print   
 เครือข่ายการพัฒนา Minimize

มูลนิธิพัฒนาไท

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 


 Print   
 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ Minimize
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "15 ปีธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ"...

         สศช. และ มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "15 ปีธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ"  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็นพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงริเริ่มแนวคิดธนาคารสมอง  ร่วมพัฒนาประเทศ ตลอดจนการเผยแพร่บทบาทและผลการดำเนินงานธนาคารสมองในรอบ 15 ปี (ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม)

 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานธนาคารสมอง ระดับภาค” ปี 2558...

            สศช. และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานธนาคารสมอง ระดับภาค"  ให้กับวุฒิอาสาฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ครบทั้ง 4 ภาคแล้ว

 สศช.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมองและประชุมครั้งที่ 1/2557 ...

         คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และประชุมคณะอนุกรรมการชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

  Print   
 การขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Minimize
 การดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...

              สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการ “นำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้กลไกวุฒิอาสาธนาคารสมอง” ปี 2557....

 สศช. ร่วมกับวุฒิอาสาฯ จ.นครปฐม ลงพื้นที่ อบต.บางระกำ จ.นครปฐม ...

       เจ้าหน้าที่ สศช.และ มพพ. ได้ลงพื้นที่ อบต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

 สศช.ร่วมกับ อบต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย และวุฒิอาสาฯ จ.หนองคาย หารือร่วมกันเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

        เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สศช.  ร่วมกับ อบต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ได้ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...
 Print   
 องค์ความรู้ Minimize
 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ใครรับผิดชอบ...

      ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ว่าทุกๆ คนควรมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กลับมาดีดังเดิม

 ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้...

          ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายในของมนุษย์ ซึ่งหวังอยากจะเป็นอะไร ก็ต้องกล้าคิด  กล้าฝัน กล้าตั้งเป้าหมาย ..

 เหล้า ภัยร้ายของสังคมไทย...

     ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวถึงพิษภัยของเหล้า ว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคมอย่างไร...

 

 ปัจฉิมบทของการทุจริตคอร์รัปชั่น...

     พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ วุฒิอาสาฯ กรุงเทพฯ   ได้กล่าวถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นปัญหาใหญ่และสำคัญมากของหลายๆ ประเทศ
  
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 13 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

     จุลสารฯ ฉบับนี้  นำเสนอเนื้อหาสาระน่ารู้จากการประชุม "15 ปี ธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ" ผลงานของวุฒิอาสาฯ และสาระน่ารู้อื่นๆ อีกมากมาย...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-กันยายน 2560

     จุลสารฯ ฉบับนี้  นำเสนอเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุเป็นสำคัญในประเด็นหลักในเรื่อง "สวัสดิการสังคมกับผู้สูงอายุ"...

 แผ่นพับธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ

         แผ่นพับธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ นำเสนอความเป็นมา บทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง และผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองโดยย่อ

 15 ปีธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ

          หนังสือ 15 ปี ธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ นำเสนอความเป็นมา บทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง และผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองที่เป็นรูปธรรม ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
 Print   
 ผลงาน/ความก้าวหน้าของวุฒิอาสาธนาคารสมอง Minimize
 ฝายมีชีวิต...มีชีวิตตั้งแต่เริ่มสร้างสู่สายธารแห่งชีวิต

          วุฒิอาสาฯ นครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างฝายมีชีวิต โดยนำแนวคิดรากไทรเป็นตัวสร้างสายน้ำและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้บอกถึงเรื่องราวของฝายมีชีวิต และสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกัน

 วุฒิอาสาฯ เป็นพลังช่วยขับเคลื่อนแผนฯ 11

    แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  วุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นพลังช่วยขับเคลื่อน..  โดย นายผดุง  จิตเจือจุน  วุฒิอาสาฯ จังหวัดสมุทรปราการ  (มติชนรายวัน วันที่ 2 มี.ค.2555)
 Print   
 จำนวนผู้เข้าชม Minimize
จำนวนผู้เข้าชม stats history นับจากวันที่ 19 ธ.ค.56

 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข่าวแจก Back Office Blog link